تنظیمات قالب

Windows 10 Enterprise
2,300,000 تومان
1,400,000 تومان
Windows 10 Professional
1,720,000 تومان
980,000 تومان
Windows 8.1 Professional
1,400,000 تومان
850,000 تومان
Windows 7 Ultimate
1,900,000 تومان
1,200,000 تومان
Windows 7 Professional
1,700,000 تومان
950,000 تومان
ایمن شده وسیله جومینـا